Millennium Logistics (Shen Zhen) LTD.  Tiệc sinh nhật hàng tháng được tổ chức vào ngày 16 tháng 9

Millennium Logistics (Shen Zhen) LTD. Bữa tiệc sinh nhật hàng tháng được tổ chức vào ngày 16 tháng 9