Nightingale, , hoạt động xây dựng nhóm của Millennium Logistics (Thâm Quyến) Ltd. Chi nhánh Ninh Ba

Nightingale, , hoạt động xây dựng nhóm của Millennium Logistics (Thâm Quyến) Ltd. Chi nhánh Ninh Ba

Một nhóm những người hài hước có cùng chí hướng, làm những việc xen kẽ với tâm hồn xen kẽ .